Közösségi szolgálat

A Köznevelési törvény közösségi szolgálatra vonatkozó része:

„Az érettségi megkezdsének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.)

A végrehajtási rendelet közösségi szolgálatra vonatkozó része:

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. (2) A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén, g) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. (3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. (4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. (5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként tanítási napokon legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órás időkeretben végezhető. (20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet 13.§) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. (9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A 45/2014(X.27.) EMMI rendelet által történt módosítások:
“A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat”
” A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133.§ (2) bekezdés szerinti intázményekben is teljesítheti.”
“A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezheti meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot.” A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a a közösségi szolgálat időbeli teljesítésére vonatkozóan a helyi Pedagiai program (17.1) előírásai érvényesek.

Aktuális lehetőségek iskolánkban:

Program: Orfűi Tó-Show futóverseny
Programot szervező egyesület: Melitta Szabadidő Se
Hely: Orfű
Időpont: 2018. augusztus 4., 17.00-21.00 óra között.
Feladat: pontőr, frissítő ital osztása
Létszám: 6- 8 fő tanuló. 
Jelentkezés módja: személyesen,
Csik Mónika, főszervező
csik.monika01@gmail.com
30/9013-805
www.melittase.hu

Nincs Akadály Pótvizsga felkészítő Program
Iskolai Közösségi Szolgálat
2018. augusztus 1. – augusztus 24.

A Pécs-Normandia LIONS Club közhasznú egyesület a 2018-os év augusztusában is megszervezi az általános iskolai Pótvizsga-felkészítő programját! A projekt célja, hogy olyan elsősorban hátrányos helyzetű általános iskolásokat készítsen fel az augusztus végi pótvizsgára, akik másképpen nem tudnának ilyen segítséghez jutni.
A pótvizsgázó általános iskolások számára ingyenes programban 1 korrepetáló 1 gyermeket készít fel az adott tantárgyból, amely nem is feltétlenül kiemelkedő tantárgyi tudást, hanem bizonyos emberi tényezőket – motiválást, figyelem fenntartást, türelmet és elfogadást – igényel. A diák a programban való részvételével a számára értékes tapasztalatok megszerzésével egyidejűleg az általános iskolai lemorzsolódás megakadályozásában is tud érdemi segítséget nyújtani.
Az elmúlt 3 évben már megvalósult program során a Pécs-Normandia LIONS Club a középiskolások és a PTE egyetemistáinak segítségével összesen 80 gyermeket készített fel – közel 120 tantárgyból – az általános iskolai pótvizsgára. A nyár végi vizsgákat a diákok 90%-a sikeresen teljesítette.
A programmal kapcsolatos további információ és jelentkezés:
Herner Ákos
20/282-2452
info@pnlc.hu

A Katolikus Karitász nyári munkára vár önkénteseket!
A  Dr. Szántó László Szeretetotthonba (Pécs, Tímár utca 5.)
Július 9- augusztus 10-ig napi két órában : reggel 8-10 óráig 1 főt 
Feladata: az időseket reggelihez kísérni, csoportfoglalkozásokon segíteni, visszakísérni őket szobájukba.
június 1-augusztus 31-ig napi 3. órában:
8-11, illetve 13-16 óráig portaszolgálat 2 fő részére, heti váltásban.

Jelentkezni: Románovits Katalin tanárnőnél a német tanáriban

PEAC kézilabda meccsek- folyamatosan (LISTA ITT OLVASHATÓ

IKSZ lehetőség EGÉSZ TANÉVBEN

Egyesület: Mosolymanó Egyesület
Cím: 7632 Pécs Esztergályos János utca 20. (Kertváros, Posta alatti középső pavilon-(gombaház)
Időpontok: MINDEN hétfőn, sütörtökön és pénteken 15.00-17:00-ig
Feladat: Adományokból kapott ruhák kiválogatása és pakolása (a helyiség sajnos hideg-jó meleg öltözetet kíván. Átöltözésre természetesen van lehetőség )
MINDEN hónap első hétfőjén Jótékonysági ruhaosztás 10:00-12:00-ig illetve 13:00-15:00-ig. Erre is várjuk a segítő kezeket.

 
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által, a közösségi szolgálat teljesítésére megjelölt időpontokat tartalmazó táblázat 

72 óra kompromisszum nélkül

Élmény Tár Tanoda
Helyszín: Pécs, Gyárváros, Zsolnay Vilmos u. 94.
Feladat: mélyszegénységben élő. szociálisan hátrányos gyerekek korrepetálása, szabadidős
Iskolai koordinátor: Aradi Hanga volt diákunk, a KO, diákklub vezetője, ardai.hanga@gmail.com
https://elmenytartanoda.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MenedekPecs”

Együttműködő szervezetek-és a koordinátorok listája

Ki és miben segíthet? Itt megtalálod a teljes névsort, elérhetőséget

Baranya Megyei Polgárőr Szövetség település szerinti koordinátorainak elérhetőségei

Adminisztráció:

A közösségi szolgálat igazolásának menete csak az iskolánk által meghatározott módon engedélyezett! Kérjük, olvassák el a részleteket!

Szempontok a közösségi szolgálatot záró beszámoló elkészítéséhez