Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

               

 

A verseny meghirdetője:

Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

Postacím: H-7621 Pécs Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488

E-mail cím: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

Társrendezők és elérhetőségeik:

 • Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös: 9. évfolyam döntője
  (Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet szervezők)
  H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
  Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: kiss-m@chello.hu

 • Leőwey Klára Gimnázium, Pécs: 10. évfolyam döntője
  (Simon Péter szervező)
  H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
  Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: sipet@freemail.hu
   

A versenyről információk a következő honlapokon érhetők el:

http://www.berze.hu/mikola/index.htm

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

Az 1. és 2. fordulókkal kapcsolatos kérdésekben információk Simon Pétertől kérhetők.

A verseny célja:

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.

Fő célunk, hogy a legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:

 • I.  kategória: gimnázium 9. évfolyam

 • II. kategória: gimnázium 10. évfolyam

 • III.  kategória: szakközépiskola 9. évfolyam

 • IV.  kategória: szakközépiskola 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. évfolyamra jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • meg nem engedett eszközök használata

 • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

9. évfolyam:

1. forduló:

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.
Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek, közegellenállási erő. A lejtőn mozgó tömegpont.

2. forduló:

A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:

Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája.

3. forduló:

A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Tömegvonzás, bolygómozgás. Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam:

1. forduló:

A 9. évfolyam tematikája, valamint

Ferdehajítás. A hidrosztatikai nyomás ismerete. Hőtágulás, gáztörvények, ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje.
A hőtan I. és II. főtétele.

2. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:

Körfolyamatok. Halmazállapot-változások. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Centrális és homogén térben az előző fogalmak.

3. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Elektrosztatika: munka, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények.

A nevezés módja, határideje:

Minden iskola igazgatója 2013. december 13-ig e-mailen jelenti a székhelyszerinti megyei pedagógiai intézet versenyfelelősének az iskolájából a Mikola versenyen indulók létszámát kategóriánkénti bontásban. A versenyfelelősök listája a kiírás végén olvasható.

Az 1. fordulón történő részvétel díjtalan!

A megyei/fővárosi versenyfelelősök 2013. december 20-ig megküldik az összesített megyei jelentkezéseket az Alapítvány címére: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com, vagy sipet@freemail.hu.

A verseny fordulói:

1. forduló: 2014. február 11. (kedd) 14 – 17 h-ig, a tanulók iskoláiban

Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltenek ki a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen segédeszköz használható.

Az első forduló feladatlapját 2014. február 6-ig kapják meg e-mailen a megyei/fővárosi versenyfelelősök. A forduló feladatlapját a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelősei és a fővárosi versenyfelelős e-mailen küldik tovább az érintett iskolák központi e-mail címére a 2014. február 11-én 10 óráig. A feladatok megoldását másnap délelőtt 10 óráig küldik ki, illetve letölthető lesz a verseny honlapján.

A második fordulóra az a diák nevezhető, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette, valamint befizette a 2.000 Ft/tanuló részvételi díjat.
Az iskolák képviselőit megkérjük, hogy a továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik névsorát, valamint a számlázási címet küldjék meg az Alapítvány címére. (A továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik névsorát kérjük megküldeni a megyei/fővárosi versenyfelelősöknek is.) A részvételi díjakat az iskolák képviselői gyűjtsék össze és egy összegben utalják át a megkapott számla alapján a "Leőweyért Alapítvány" OTP Banknál vezetett 11731001-20123952 számú bankszámlára. Az átutaláson kérjük feltüntetni a versenyző tanuló(k) nevét és iskoláját! Az első fordulós dolgozatokat nem kell továbbküldeni.
A nevezési határidő 2014. március 01. (Számlázási kérdésekkel Vörös Jánosnét lehet keresni voros.eva@leoweypecs.hu ,
telefon 72/518-482)

2. forduló: 2014. március 18. (kedd) 14 – 17 h-ig a versenyfelelősök által felkért iskolákban

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltenek ki a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.

A második forduló feladatlapjait a a megyei/fővárosi versenyfelelősök a fordulót követő napon ajánlott levélben elsőbbségi jelzéssel továbbítják az alábbi címre: Leőweyért Alapítvány, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

A második forduló eredményét a verseny honlapjain tesszük közzé:

http://www.berze.hu/mikola/index.htm
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut be.

3. forduló: 2014. május 4 – 6 (Az írásbeli érettségik időpontjában)

 • 9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium

 • 10. évfolyam: Pécs, Leőwey Klára Gimnázium

A harmadik fordulóban az elméleti fordulón feladatlapon kiadott feladatok megoldása, míg a mérési fordulón egy mérési feladatlap alapján eszközhasználat és mérési jegyzőkönyv előállítása a feladat. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható. A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1.

A harmadik forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket. A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredményeket is hirdetünk.

Díjazás:

A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet és jutalomkönyveket, illetve tárgyjutalmat kap. Az első helyezett Mikola-érmet is kap.

Közoktatásunk átalakuló világában még egy kicsit bizonytalan a megyei versenyfelelősök listája.
(Időnként érdemes a verseny honlapjain tájékozódni a friss információkért.)

Tanulmányi versenyfelelősök névsora: 2013. december

Versenyfelelős neve

Intézmény neve, címe

Munkahelyi telefon,

mobil

E-mail cím

Dr. Bakó Balázs

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
http://pszk.nyme.hu

9700 Szombathely, Károly G. tér 4.

94/519-604

bako@pszk.bmk.hu

Baukó Tiborné

Békés Megyei Pedagógiai Intézet
http://www.bmtk.hu

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

66/530-213

baukone@bmk.hu

Bondzsér Zita

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
http://www.fovpi.hu

1088 Budapest, Vas u. 10. (Budapest középiskolai versenyek és Pest megye közép és ált. iskolai versenyek!)

1/338-2156/152

bondzser.zita@fppti.hu

Császár István

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
http:/www.szolnok-ped.sulinet.hu

5000 Szolnok Mária u. 19. (Bács-Kiskun megye is ide tarozik!)

56/510-722

cs.istvan@szolnok-ped.sulinet.hu

Gesztesi-Gross Péter

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
http://www.mpigyor.hu

9021 Győr, Árpád u. 32.

96/529-409

gesztesi.peter@mpigyor.hu

Gyarmati Judit

Zala Megyei Pedagógiai Intézet
http://www.zalai-oktatas.hu

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.

92/319-396

gyarmati.judit@zalamegye.hu

Horváth Gergely

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet

http://www.borsod-ped.hu

3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

46/530-116

horvath@borsod-ped.hu

Jóföldi Gabriella

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület

7100 Szekszárd Arany János 23-25.

30/410-9899

jofoldi.gabi@tolnamegye.hu

Láng Erzsébet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet
http://www.mpkki.hu

4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13.

42/508-720

42/508-721

erzsebet@mpkki.hu

Maárné Dr. Molnár Csilla

Kaposvári Egyetem Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézete
http://www.ptszi.ke.hu

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.

82/422-177/109

maar.tiborne@ke.hu

Moharos Ágnes

Baranyai Pedagógiai Intézet
http://www.baranya-ped.sulinet.hu

7626 Pécs, Egyetem u. 6.

72/518-598

pedint.moharos.agnes@gmail.com

Sóvágó Zsoltné (Olgi)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerület

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

20/971-9731

olga.sovago@freemail.hu

Szalkai Mária

Heves Megyei Pedagógiai Intézet
http://www.heves-pki.hu

3300 Eger, Szvorényi út 27.

36/512-000

szalkai.maria@heves-pki.hu

Szentes Katalin

Szentes Katalin

8444 Szentgál, Hársfa u. 14.

30/358-3042 

versenyek.vpmegye@gmail.com

Dr. Szűcsné Galgóczy Edina

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
http://www.hajdu-ped.sulinet.hu

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

52/536-584

edina@hajdu-ped.sulinet.hu

Dr. Tóthné Facskó Zsuzsanna

Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

62/558-486

facsizs@gmail.com

Varga Csilla

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet
http://www.nograd-ped.sulinet.hu

3100 Salgótarján, Ruhagyári u. 9.

32/310-574

32/314-814

vacsi@nograd-ped.sulinet.hu

Zanatiné Szántai Ildikó

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
http://www.fazekas.hu

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. (Budapest, általános iskolai versenyek)

1/333-5350

zanati@fazekas.hu

Zsadon Zsófia

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület

8000 Székesfehérvár, III. Béla Király tér 1.

22/795-266

zsofia.zsadon@klik.gov.hu