Speciális elbírálási szabályok

A tanulók rangsorolása pontazonosság alapján

 Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a jogszabály szerint (20/2012 EMMI rendelet 40.§ (3)) az alábbi tanulók:

  • halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
  • pécsi lakhelyű, illetve tartózkodású tanulók (kivéve az AJTP osztályba jelentkezőket)
  • különleges helyzetű tanulók (az iskola pedagógiai programja alapján)

tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény
művészeti tevékenység
iskolához való kötődés (pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe)
a szerzett pontok száma magasabb, mint a hozott pontok száma

Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó speciális elbírálási szabályok

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló élni kíván a Nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogával (hosszabb felkészülési idő, a tanuló által megszokott eszközök biztosítása, a tanuló adottságaihoz alkalmazkodó vizsgaszervezés), a jelentkezési laphoz csatolnia kell egy erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az iskola igazgatója a rendelkezésre álló bizottsági vélemény alapján a kérelemről – a hatályos jogszabályok figyelembevételével (20/2012. EMMI rendelet 68.§ (4), (5), 71.§ (3), (4).- egyedi döntést hoz határozat formájában, mely tartalmazza, mely kedvezményeket vehet igénybe a tanuló: pl. szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli/szóbeli vizsgán; a mentesség mely tárgyat érinti; írásbeli helyett helyi szervezésű szóbeli vizsga, ill. szóbeli helyett helyi szervezésű írásbeli vizsga tehető; hosszabb felkészülési idő biztosítása értékeléskor az értékelési rendszer egy-egy része alóli felmentés (pl. helyesírás, stb.), stb.