Iskolánk története

"Embert nevelni az életnek és a hazának" Leőwey Klára

Múltunk

Nagy múlttal rendelkező gimnáziumunk Pécs legszebb terén, a Szent István téren áll. A reprezentatív épületegyüttes, melyet Feigler építész tervei alapján kezdtek építeni 1851-ben, fokozatosan bővült. A gimnázium jogelődje az a hatosztályos felső leányiskola, amelyet a Notre Dame női tanítórend 1907-ben indított el 34 tanulóval. Az 1916/17-es tanévtől leány-gimnáziumként működő intézmény 1921-ben vette fel a Szent Erzsébet nevet.

Györkös József igazgatósága idején (1922-1936) az iskola már az ország legjobb és legnagyobb leánygimnáziumai közé tartozott. 1948. Június 30-án az iskolát államosították. Az új igazgatónak, dr. Görcs Lászlónak (1948-1976) és több kiváló, újonnan belépő tanár-egyéniségnek volt köszönhető, hogy az oktatás a korábban megszokott magas színvonalon folytatódott. 1950. augusztus 21-én vette fel a gimnázium az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jeles nőalakjának, Leőwey Klárának a nevét.

Iskolánk mindig nyitott volt azokra a kihívásokra, amelyek az oktatás, nevelés fejlesztését jelentették. Így egymás után indultak a tagozatok (pl. a német nemzetiségi 1956-ban, a biológia 1965-ben, francia 1969-ben, az angol 1970-ben), de olyan diákkörök is működtek pl. irodalmi szakkör, melyeknek vendégei között volt Németh László, Kodály Zoltán is. Dr. Bernáth Józsefné igazgatósága idején (1976-1992) több országos kísérletekbe is bekapcsolódtunk, így az anyanyelvi, a komplex esztétikai nevelés, az integrált természettudományos oktatás programokba.

Dr. Szolcsányi Jánosné 1991-2011 között volt iskolánk igazgatója tudatosan támaszkodott a nagy elődök által elért eredményekre, ugyanakkor törekedett arra, hogy az iskola minden szempontból megfeleljen a modern kor követelményeinek. Nevéhez fűződik gimnáziumunkban az Arany János Tehetséggondozó Program és a magyar-francia két tanítási nyelvű képzés bevezetése.

2011-ben Dr. Zalay Szabolcs vette át az intézményvezetői feladatokat. Az ő munkájának köszönhetően több évtizedre szóló megállapodást kötött az épület tulajdonosa és az iskola fenntartója arról, hogy a gimnázium továbbra is a Szent István téri épületegyüttesben működhet, majd 2014-2015-ben megvalósult az épület rekonstrukciója a teljes épület megújulásával, egy emeleti szint ráépítésével, a természettudományos labor megvalósításával.

Iskolánk rangját emeli, hogy a 2011/2012-es tanévtől két országos szintű versenynek ad otthon. Nálunk kerül megrendezésre a “Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny” országos fordulója, és az “Édes anyanyelvünk” verseny megyei fordulója.

Iskolánk jelene

A Leőwey Klára Gimnázium klasszikus műveltséget, továbbfejleszthető tudást ad tanulóinak, és nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére is. Diákjainkat a 11-12. évfolyamon emelt szintű fakultációk keretében felkészítjük – igény szerint – szinte valamennyi tantárgyból az emelt szintű érettségire, ezzel a sikeres felvételire, emellett kiváló színvonalú kommunikációra magyar és idegen nyelven, az informatikai eszközök magas szintű alkalmazására, az egész életen át való tanulásra, az egészséges és környezettudatos életmódra.

Pedagógiánk fontos részét képezi a szilárd értékrend kialakítása, de fontosnak tartjuk az alkotó, harmonikus légkör megteremtését is. Az elmélyült közös munka mester és tanítvány között, a magas színvonalú tehetséggondozás és a sikeres hátránykompenzálás megmutatkozik kiváló nemzetközi és országos versenyeredményeinkben, továbbtanulási mutatóinkban, nyelvvizsga eredményeinkben, valamint az iskola tanulmányi átlagában (4,2).

Olyan személyiségformálásra törekszünk, melynek birtokában tanulóink képesek értékeik felismerésére, konfliktusaik kezelésére, jó kommunikációra, igényes életvitelre, szociális érzékenységre, szeretet kisugárzására.

Az iskolánkban folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkáról két rangos, cím is tanúskodik: a Nemzeti Tehetséggondozó Tanács az Akkreditált Tehetségpont címet adományozta gimnáziumunknak, a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozata francia külügy- és nemzetközi fejlesztések minisztériuma Label Franc Education címét nyerte el, 2019-ben már második alkalommal.

Bármely osztálytípusban tanuló diákunk bővítheti tudását a matematika, fizika, modern fizika, kémia és számítógépes programozás szakköreinken is. Iskolánkban több idegen nyelvet oktatunk magas színvonalon. A diákoknak két idegen nyelvet kötelező választaniuk. A 2. idegen nyelv szabad választását korlátozhatja az adott nyelvet választó tanulók létszáma. Kezdő szinten oktatott nyelvek: angol, német, olasz, francia, spanyol, orosz. Harmadik idegen nyelvként a kínai (mandarin, hivatalos állami) nyelv és a portugál nyelv is választható. Haladó szinten oktatott nyelvek: angol, német, kellő számú jelentkező esetén (min. 12 fő) olasz.

Gimnáziumunk a Német Művelődésügyi Minisztérium által szervezett Sprachdiplom II. nyelvvizsga egyik vizsgaközpontja. Bármely osztálytípusban németet tanuló diákunk sikeres vizsga esetén akkreditált közép vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap.

Termeink digitális táblákkal felszereltek, két informatika teremmel rendelkezünk, jól működik a diákok által is igénybe vehető WIFI. A természettudományok iránt érdeklődő diákok ma már modern laborban kísérletezhetnek. Iskolánk könyvtára gazdag könyvállománnyal büszkélkedik.

A komoly tanulmányi munka mellett tartalmas, színes diákélet folyik iskolánkban. Hagyományos rendezvényeink a „fecske tábor”, a karácsonyi koncertek, a szalagavató, a svábbál, a francia tagozat ünnepei, a Nemzetközi Francia Színjátszó Fesztivál, a Leőwey-napok, Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója nevét viselő Buzánszky Kupa, a nemzetiségi és angol projektnapok, a magyar és idegen nyelvű vers- és prózamondó versenyek, a ballagás, a sportnap, az egészséges életmód napjai, az Arany János Művészeti Fesztivál.

Igényesen tölthetik el szabadidejüket diákjaink kórusunkban, zenei műhelyeinkben, a magyar és német néptánc hagyományokat ápoló tánccsoportokban, a diákújság szerkesztőségében, a magyar és idegen nyelvű színjátszó körökben.

Az 1994 óta minden évben megjelenő Leőwey Évkönyv bepillantást nyújt iskolánk programokban gazdag mindennapjaiba.

Iskolánk szerteágazó külföldi testvériskolai kapcsolatokkal (Erdély (Sepsiszentgyörgy, Máramarossziget), Szerbia (Szabadka), Kárpátalja (Munkács), Ausztria (Graz), Németország (Icking), Franciaország (Aix-en-Provance) rendelkezik.

A sokoldalú, magas színvonalú oktató-nevelő munkát segítik alapítványaink: a Leőweyért Alapítvány, a Magyarországi Német Néptánc Hagyományok Ápolása Alapítvány, a Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány, a Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány, a Lángnyelv alapítvány (a francia tagozat alapítványa).