Pályázatok, ösztöndíjak, iskolai díjak

Jelentkezz ösztöndíjakra és pályázatokra mellyel támogathatod tanulmányi céljaidat! A Leőwey mindig elismeri kiemelkedő tanulmányi-, kulturális-, sportteljesítményeidet!

Iskolai díjak

A Leőwey Pedagógiai Programjának egyik központi eleme a magas színvonalú tehetséggondozás, melynek fontos részét képezi a valamely területen kiválóan teljesítő diákok és tanáraik, valamint az iskoláért sokat tevő szülők munkájának nyilvánosság előtti elismerése. A jutalmazási rendszerrel az iskola a maga által képviselt értékeket kívánja tudatosítani.

Szalagavatón adható díjak

Általános szabályok:

Szigorúan tartjuk magunkat a kiírásba szereplő létszámhoz és feltételekhez.
Ha valaki ezeknek maradéktalanul nem felel meg, nem kaphat díjat, pl. Leőwey Közösségi díj esetében az osztályközösségért végzett munkáért nem adható ez a díj, csak az egész iskola közösségéért végzett munka elismeréseként. Aranykoszorúban az részesülhet, aki mindkét szigorú feltételnek megfelel! Semmilyen tantárgyból nem lehet elégségese!

Egy tanuló egy eredményért csak egy díjjal jutalmazható, ugyanazért az eredményért egy másik alkalommal sem kaphat díjat. (Pl. ugyanannak a versenyeredménynek az elismerése a szalagavatón és a ballagáson, pl. Aranykoszorús jelvény, ill. „Leőwey Image gazdagítása” díj odaítélése.)

Valamennyi osztályra vonatkozó díjak

„Aranykoszorús Leőwey Jelvény”-t kapnak azok a kiváló tanulók, akik négy vagy öt éven keresztül szorgalmas, kitartó munkával legalább 4,66-os tanulmányi átlagot (elégséges osztályzatuk nem volt, közepes osztályzatuk maximum egy alkalommal volt valamely tantárgyból) értek el, és emellett tantárgyi versenyek országos, regionális, megyei helyezettjei vagy közösségépítő-fenntartó munkájukkal az énekkarok, a színjátszó-csoportok, a táncegyüttes tagjaiként segítették a Leőwey Klára Gimnázium sajátos arculatának kialakítását, megőrzését.

„A Leőwey közösségéért”díjban részesülnek azok a tanulók, akik az iskola egész közösségéért végzett munkában példamutatók, kiemelkedők; új hagyományok megteremtését kezdeményezik, akik szerepléseikkel és szervező munkájukkal emlékezetessé teszik nagy iskolai ünnepeinket, rendezvényeinket, akiket az egész iskola közössége tanárok, diákok, szülők elismernek, emellett a 9-10-11. (12.) évfolyamon a tanév végi és az utolsó félévi tanulmányi eredményük átlaga eléri a mindenkori iskolaátlagot, de legalább a 4,0-es átlagot.

„Jó tanuló jó sportoló” díjban részesülnek azok a tanulók, akik példamutató helytállásukkal, akaraterejükkel országos sporteredményeket érnek el, emellett tanulmányi eredményük legalább az iskolai átlagot eléri, elégséges osztályzatuk nincs. Ennek a díjnak az odaítéléséhez feltétlenül kérjük az egyeztetést a testnevelési munkaközösség vezetőjével!

A Szülők Díjával – „Embert nevelni az életnek és a hazának…”- jutalmazzuk azokat a szülőket, akik azonosulnak iskolánk pedagógiai elveivel, azt szervező, önfeláldozó tevékenységükkel erősítik, kiveszik részüket a nagy iskolai rendezvények előkészítéséből, lebonyolítási munkáiból, ötleteikkel gazdagítják a gimnázium hagyományrendszerét (max. 1-2 fő osztályonként).

Tagozatok díjai

„A Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány”díját azok a német nemzetiségi, ill. az emelt óraszámú német nyelvi képzésben résztvevő tanuló/k kapják, akiknek identitástudata példamutató, a nemzetiségi hagyományok és a német kultúra ápolásában élen járnak, magas szinten képviselik a német nemzetiségi tagozatszellemiségét, eredményesen szerepelnek a nemzetiségi és egyéb német nyelvű versenyeken. (Szükséges az egyeztetés az Alapítvány kuratóriumával) Díjazható tanulók száma: maximum 1-2 fő.

„Messziről magasra”- díjban részesülnek az Országos Arany János Tehetséggondozó Program azon végzős diákjai, akik legjobban azonosultak a program közösen megálmodott és deklarált céljaival a szakmai tudás megszerzésében, műveltségük gyarapításában, belső értékeik és önmaguk építésében. Munkájukkal, szervezőkészségükkel, áldozatkészségükkel hozzájárultak az őket körülvevő közösség építéséhez, miközben hűek maradtak gyökereikhez.
Díjazható tanulók száma: maximum 1-2 fő.

„PrixClé d’Or” – „Aranykulcs Díj” – A Lángnyelv Alapítvány díját kapja az a végzős diák, aki a magyar-francia tagozaton töltött öt éve alatt azonosulni tudott a tagozat szakmai, pedagógiai és emberi értékeivel, és ezeket az iskola falain kívül is méltóképpen képviselte. (A díj személyére a francia munkaközösség tesz javaslatot, a díjazott személye a díjátadásig titkos.)
Díjazható tanulók száma: maximum 1-2 fő.

„Természettudományokkal a jövőért”- díjban részesül a természettudományos osztály biológia-kémia, fizika-matematika, ill. matematika-informatika csoportjának egy-egy végzős diákja, aki négy éven keresztül szorgalmas, kitartó munkával legalább 4,66-os tanulmányi átlagot ért el, emellett több alkalommal bejutott országos tanulmányi versenyek döntőjébe, iskolai rendezvényeken előadásaival népszerűsítette a természettudományokat.

„Az angol nyelvi osztályok közösségéért”díjban részesülnek azok a tanulók, akik diákéveik alatt kiemelkedő közösségi munkát végeznek, azonosulni tudnak a speciális angol osztályok értékeivel, tanulmányi átlaguk eléri az iskola átlagát, valamint méltón képviselték iskolánkat a helyi, városi vagy országos angol nyelvi és civilizációs versenyeken.
Javaslattevő: angol munkaközösség.
Díjazható tanulók száma: maximum1-2 fő.

Leőwey Napokon adható díjak

A Leőwey-díj odaítélésének szaktárgyi feltételeit minden évben szeptember 30-ig kell meghirdetni. Lebonyolításáért és a díjak odaítéléséről az illetékes munkaközösség a felelős. Az alkotói és előadói díjak odaítéléséről külön bizottság dönt. A díj egy fém plakett, dísz dobozban.

Figyelem!
A Sport-díj kivételével a Leőwey-díjat ugyanaz a tanuló ugyanabban a kategóriában csak egyszer nyerheti el!

Jelentkezési határidő és pályaművek beküldésének határideje 2024. január 15.  A jelentkezéseket az iskola központi email címére (leowey.gimnazium.pecs@gmail.com) várjuk, a pályamunkákat az iskola titkárságán fogadjuk. Az előadói kategóriák produkcióinak meghallgatása 2024. január 24-én 15.00-kor lesz a díszteremben.

A Leőwey kutató diákja” – cím

A címre bármely tantárgyból, bármely szakterületen írt dolgozattal lehet pályázni, a díj odaítélésére a szaktanárok tesznek javaslatot.

Terjedelem: 8-10 gépelt oldal. Kérjük feltüntetni a felhasznált szakirodalom listáját is.

Képzőművészeti díj

A díjra pályázni lehet bármely képzőművészeti alkotással, pl. fotó, grafika, festmény, kisplasztika, üvegfestés, iparművészeti alkotás stb. Egy alkotó maximum 3 alkotással pályázhat. A munkákat kérjük jeligével ellátni, nevet, osztályt zárt borítékban mellékelni! A díj odaítélésére a szaktanárok tesznek javaslatot.

Irodalmi díj

Verses, vagy prózai formájú szépirodalmi alkotások. A díj odaítélésére a szaktanárok tesznek javaslatot.

  • lírai alkotásokkal (max. 3 vers, összesen legfeljebb 100 verssornyi terjedelemben)
  • prózai alkotásokkal (novella, elbeszélés, ballada, dráma, stb. (max. 1 alkotás, max. 6000 leütés)

Formátum: géppel írott szöveg.

Mozgókép- és multimédia

A nevezésnél nincs sem műfaji, sem témabeli megkötés. Az alkotásokat mp4 formátumban kérjük elkészíteni, maximum 15 perces időkorláttal.

Az előadói díj odaítéléséről szakmai zsűri dönt.

  • Zene: komolyzene hangszerszóló, komolyzene kamarazene, komolyzene szóló ének, könnyűzene zene és ének szóló vagy duó, könnyűzene zene és ének együttes vagy zenekar, stb.)
  • Versmondás (időkorlát: max. 5 perc)
  • Prózamondás (időkorlát: max. 5 perc)
  • Mozgásművészet, modern tánc (egyéni vagy csoportos)
  • Folklór (népdal, népzene, néptánc szóló, stb.)
  • Egyéb (pl. bűvész, kabaréjelenet, stb.)

Az előző tanévben az iskola színeiben elért, az Évkönyvben szereplő legjobb országos eredményt elért tanulók kaphatják (Országos Diákolimpiai eredmények 1-3 helyezettje). Kimagasló sportszervezői tevékenységért is adható Sport Díj.

Ballagáson adható díjak

A gimnáziumi tanulmányok befejezésével, a ballagáson azokat a diákokat jutalmazzuk különböző díjakkal,akik négy vagy öt éven keresztül kiemelkedő eredményeket értek el a tudományokban, művészetekben, valamint a sportban, és ezzel iskolánk hírét öregbítették.

”Leőwey Aranymedál” Díj-ban részesül az a végzős tanuló(k), aki négy ill. öt éven át kitartó, elkötelezett, hűséges munkájával valamely tudomány(ok) területén maradandót alkotott és kiemelkedően eredményes volt. Szellemisége, értékteremtése példaértékű a jelenlegi és az őt követő leőweysták számára, és hozzájárult gimnáziumunk oktató-nevelő munkájának hazai és nemzetközi elismertetéséhez. A díj aranymedálból és a tanulót méltató díszes oklevélből áll.
Díjazható tanuló/k: szigorúan a kiírásnak megfelelő diák/ok, ha nincs ilyen, nem adjuk ki ezt a díjat!
A felterjesztett diák személyéről kérjük, külön egyeztessenek az osztályfőnökök, ill. szaktanárok az iskola vezetésével!

Kiváló egyéni vagy közösségi eredmények (versenyek, alkotómunkák, nyertes pályázatok, az iskola életével foglalkozó tanulmányok, az iskola hírnevét erősítő kiemelkedő tevékenység stb.) elismerése.
Javaslattevő: igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok, osztályfőnökök
Díjazható tanulók száma: maximum 1-2 fő/osztály.

Leőwey Zenei Díj-ban részesülnek azok a végzős tanulók, akik négy-öt éven keresztül hűségesen, odaadóan, elkötelezetten szolgálták gimnáziumunk zenei életét, alkotó tevékenységükkel a népek közötti zenei kultúrát gazdagították.
Javaslattevő: az ének-zene szakos tanár

Leőwey Színházi Díj-ban azok a végzős tanulók részesülhetnek, akik legalább három éven keresztül voltak lelkes, kreatív tagjai valamely iskolai színjátszó körnek, drámaversenyen, előadói versenyeken, fesztiválokon eredményesen képviselték az iskolát.
Javaslattevő: drámapedagógusok

Leőwey Sport Díj-ban részesülnek azok a végzős tanulók, akik négy vagy öt éven keresztül a Leőwey Klára Gimnázium valamely sportcsapatának tagjaként rendszeresen járnak versenyekre, bemutatókra, mérkőzésekre, akiknél a tehetség, a szorgalom, az egészséges életmód iránti igény és a csapatszellem olyan mértékben összegződött, hogy nagyszerű eredményeket értek el a testnevelés és a sport terén, akik aktív sportolóként vagy szervezőként elkötelezett, hűséges, kitartó munkával hozzájárultak a gimnáziumi sportélet megnemesítéséhez.
Javaslattevő: a testnevelési munkaközösség

„Humán tudományokkal a jövőért” Díjban részesülhet az a végzős diák, aki egyéni versenyzőként vagy csapattagként bejutott magyar nyelvi/irodalmi/ történelmi vagy társadalomtudományi tematikájú tanulmányi versenyek nemzetközi vagy országos döntőjébe, valamint tanulmányi eredménye négy éven keresztül elérte az iskola átlagát. Javaslattevők: a magyar nyelv és irodalom, művészet, ill. a történelem, társadalomismeret, földrajz munkaközösség.
Díjazható diákok létszáma tantárgyanként 1-1 fő.

„A Leőwey legeredményesebb matematikusa” Díjban részesülhet az a végzős diák, aki egyéni versenyzőként vagy csapattagként bejutott matematika tematikájú tanulmányi versenyek nemzetközi vagy országos döntőjébe, valamint tanulmányi eredménye négy éven keresztül elérte az iskola átlagát. Javaslattevők: a matematika munkaközösség.
Díjazható diákok létszáma tantárgyanként 1-1 fő.

„A francia tagozat közösségéért” Díjban részesülnek mindazok a tanulók, akik a tagozat öt esztendeje alatt végzett munkájukban példamutatóak, akik kezdeményezik új hagyományok megteremtését, akik alkotói, szervezői munkájukkal emlékezetessé teszik a tagozat iskolai, országos és nemzetközi rendezvényeit, és akiknek tanulmányi eredménye eléri az iskolai átlagot.
Díjazható tanulók száma: maximum 1-2 fő.

Ösztöndíjak

Különböző ösztöndíjakkal egyszeri vagy rendszeres anyagi támogatáshoz juthatsz. Egészítsd ki zsebpénzedet, hogy megvalósíthasd álmaidat.

Pályázatok

Pályázatok segítségével részt vehetsz különböző szakmai, közösségi és kulturális programokon, amelyekkel gazdagíthatod az iskolában megszerzett tudásodat, bővítheted szakmai kapcsolataidat, megmérettetheted magad.